MWCNU

oleh

Nama Rais Syuriyah dan Ketua Tanfidziyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Se Cabang Gresik

1 MWCNU GRESIK
Rais : KH. Abdullah Anam
Ketua : Drs. H.M. Mahsun, M. Pd.I
2 MWCNU KEBOMAS
Rais : KH. Harun Azhar, S. Pd.I
Ketua : Drs. H. Khumaidi Wachid
3 MWCNU MANYAR
Rais : K. Ahmad Suhaili Idris
Ketua : H. Ainul Ma’arif, S. Pd.I
4 MWCNU BUNGAH
Rais : KH. M. Zainuri
Ketua : Drs. KH. M. Ali Murtadlo, MM
5 MWCNU SIDAYU
Rais : KH. Moh. Farhan
Ketua : H. Sholihun Hadi,M.Pd.I.
6 MWCNU DUKUN
Rais : Dr. KH. Ahmad Thoyib Mas’udi, MA.,MM.
Ketua : Drs. H. Moh. Sholeh, M. Ag.
7 MWCNU PANCENG
Rais : KH. Abdul Aziz Rohim
Ketua : Muhammad Halim, S. Ag. M. Pd.I
8 MWCNU UJUNG PANGKAH
Rais : KH. Ali Ridlo, SH
Ketua : H.M Rodli Syam, BA
9 MWCNU DUDUK SAMPEYAN
Rais : H. Ahmad Sholeh Baidlowi, SH
Ketua : H. M. Ilham, S. PdI
10 MWCNU CERME
Rais : Drs. H. Suwadji Nur, S. Pd.I
Ketua : Drs. H. Mohammad Rofi’uddin
11 MWCNU BENJENG
Rais : Drs. Abdul Munif Sholeh
Ketua : Drs. H. Muslim
12 MWCNU BALONGPANGGANG
Rais : K. M. Farihin
Ketua : H. Moch. Machmud
13 MWCNU MENGANTI
Rais : KH. Imam Hanafi
Ketua : H. Edris
14 MWCNU WRINGINANOM
Rais : Drs. KH. Moh. Sholihan
Ketua : KH. Ahmad Thohurin, SH
15 MWCNU KEDAMEAN
Rais : Drs. KH. Ahmad Jazuli Yasin
Ketua : H. Syaiful Choliq
16 MWCNU DRIYOREJO
Rais : KH. Achmad Chuzaini
Ketua : Mas’ud, SE